Homepage www.ramon.cz

   Radiostanice
- přenosné
- mobilní
- info
- ceníky
   GPS
   GPS aplikace
   Mobilní telefony
   Odposlech
   Společné antény
   Informace o nás


Generální licence č. GL-3/R/2000 (PMR 446)
Český telekomunikační úřad


Praha dne 6. září 2000
Č.j. 502377/2000-613

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č . 1 5 1 /2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci č. GL - 3/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí zařízení PMR 446 (dále jen "stanice").

Tato generální licence opravňuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen "provozovatele") provozovat výše uvedené stanice 1) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu za těchto podmínek:

1. Povolení platí na území České republiky 2).

2. Stanice umožňují hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost a pracují v kmitočtovém pásmu 446,000-446,1 00 MHz s kanálovým odstupem 12,5 kHz, přičemž nejnižší možný kmitočet nosné je 446,00625 MHz. Anténa musí být integrální součástí za řízení a efektivní vyzářený výkon nesmí být vyšší než 500 mW.

3. Provoz těchto stanic podle této generální licence nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě této generální licence. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě této generální licence, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou povinni provozovatelé stanic řešit vzájemnou dohodou. Odstranit rušení na své náklady, případně zastavit provoz, má za povinnost provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení jako poslední.

4. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona.

5. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

6. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k těmto stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost 3).

7. Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek této generální licence nebo při rušení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

8. Úřad má právo omezit nebo zrušit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto případě budou stanoveny podmínky pro další provoz stávajících stanic.

9. Cizí státní příslušníci mohou během svého pobytu na území České republiky tyto stanice dovézt a používat za podmínek daných touto generální licencí s tím, že jejich stanice jsou odchylně od odst. 3 této generální licence schváleny rozhodnutím příslušného orgánu v některé členské zemi CEPT a jsou označeny značkou "CEPT PMR446" nebo značkou "CE PMR446". Tímto generálním povolením však nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zákona č . 1 3/1 993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

11 . Tato generální licence nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.


Ing. David Stádník
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) ze dne 23.11 .1 998 č . ERC/DEC/(98)26 o vyjmutí zařízení PMR 446 z režimu individuálního povolování [CEPT/ERC Decision from 23 rd November 1 998 on Exemption from Individual Licensing of PMR 446 equipments], Kraków 1998.
2) Státní příslušníci České republiky mohou během svého pobytu na území těch členských zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které se zavázaly přistoupit k rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) ze dne 23.11 .1 998 č . ERC/DEC/(98)27 o volném pohybu a užívání zařízení PMR 446 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)0 1 [CEPT/ERC Decision from 23 rd November 1 998 on free circulation and use of PMR 446 equipment in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)0 1 ], Kraków 1 998, dovézt a používat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem příslušného státu. Bližší informace sdělí tento orgán.
3) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Copyright © 2002-2005 CETTRA, s. r. o. & RAMON COMMUNICATION, s r. o. Všechna práva vyhrazena. 
radiostanice Motorola a PMR vysílačky